Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Formandsberetning september 2012

I november 2008 havde det nuværende menighedsråd sit første møde. I både Gråsten og Adsbøl var der rigtig mange nye medlemmer og med hånden på hjertet havde en del af os vist sagt ja, uden rigtig at vide hvad dette indebar. Her i Gråsten var samtlige 8 medlemmer af menighedsrådet nye og i Adsbøl, var der 2 nye. Jeg har ofte været glad for, at der var nogle af ”de gamle” tilbage med en god portion erfaring, for det har der bestemt været brug for.

Jeg vil forsøge igennem formandsberetningen at give et unuanceret billede af, hvor meget arbejde og hvor forskelligartede opgaverne er i menighedsrådet. Ikke for at skræmme folk væk, som måtte ha’ interesse i kirkearbejdet, men for at synliggøre, hvad man indleder sig på.

Tilbage i 2008 startede vi med Menighedsrådsmøder hver anden måned og Fællesmøder med Gråsten og Adsbøl. Som tiden skred frem og opgaverne stod i kø for at blive løst, ændredes mødefrekvensen til et månedligt menighedsrådsmøde. Vi lærte nemlig hurtigt, at vores beslutningsproces blev for langsom, hvis vi skulle undersøge ting og så vente 2 måneder mere. Derforuden er der møder i de forskellige udvalg, man sidder med i.

I den første tid havde vi foruden fællesmøderne med også en fælles kontaktperson, nemlig Leif Burmeister.

Tanken om et fælles menighedsråd mellem Gråsten og Adsbøl blev drøftet ivrigt og mulighederne undersøgt. Ved en frivillig sammenlægning kunne Adsbøl beholde deres 5 valgte medlemmer i fællesrådet. Det var vigtigt for Adsbøl. Nu kan 8 fra Gråsten og 5 fra Adsbøl lyde af meget, men når der skal bestilles noget er vi ikke én for meget.

Fordele og ulemper blev drøftet, men vi så alle flest fordele. I august 2009 sagde de 2 menighedsråd ja til fællesråd. Der afholdtes Sammenlægningsmøder i Gråsten og Adsbøl og Leif blev vores første fællesformand d 11 nov. 2009.

Siden blev Henrik Rathje formand og det seneste år har det været mig.

 

Præster:

Kort tid efter vi blev valgt ind i menighedsrådene valgte Jens Barfod, Sognepræst gennem 30 år i Gråsten-Adsbøl, at opsige sin stilling.

Alle os nyvalgte kendte knap nok hinanden og viste da slet ikke hvad vi stod for, og hvad vi ville ha’. Vi skulle meget hurtigt, finde ud af, hvad vi hver i sær stod for. Derefter gik vi i gang med at lave en profil af den præst, der skulle ansættes.

Der blev holdt afskedsgudstjeneste med Jens d 2. august 2009, og han drog ud i verden – rettere til Geneve som præst i en 3 årig periode (som i øvrigt er slut nu).

Jens’s arvtager blev Jan Unold, som var sognepræst i Løjt. Jan blev indsat d 6 december 2009 i Gråsten og Adsbøl. At Jan startede hos os, udløste, at vi skulle igennem endnu en præsteansættelse, da Kevin Ocksen fra Kværs, søgte sognepræststillingen i Jans gamle sogn. På det tidspunkt var sognepræststillingen i Kværs opdelt med 30 % i Gråsten –Adsbøl, derfor skulle vi sammen med Kværs menighedsråd finde en afløser for Kevin.

Vi var så heldige, at Birgitte Christensen søgte jobbet. Kværs kendte Birgitte fra et vikariat og Jan havde også kendskab til Birgitte, valget var altså ikke svært.

Birgitte blev indsat i alle 3 kirker året efter at Jan var startet. Nu skulle man så synes, at præsteproblematikken havde fået en ende. Forskellige omstændigheder har gjort, at Birgitte Christensen nu har orlov i 2 år og vi har derfor ansat Niels Refskou i denne periode. I menighedsrådet er vi glade for, at Niels blev en mulighed og vi er sikre på, at det bliver et samarbejde til glæde for de fleste.

Gråsten-Adsbøl og Kværs er nu blevet pastoratsammenlagte, så begge præster hører til alle steder.

 

Præstegården:

Da Jens Barfod flyttede til Geneve, fik vores præstegårdsudvalg travlt. Den private del af boligen skulle renoveres og tiden var knap. Måske var tiden ikke knap i én forstand, men fordi vi ikke havde erfaring blev tiden knap – faktisk løb tiden fra os, så lakken på gulvet ikke var helt tør, da præstens flyttelæs kom!

Siden hen har det meste af præstehaven været gravet op, for at lægge spildevandsrør og andet. Det har foruden rodet kostet ny terrasse og meget andet.

Nu er vi så midt i renoveringen af de offentlige lokaler i præstegården. En ombygning til små kr 900.000. Der etableres en indgang med rampe, foruden den i forvejen eksisterende indgang. Der laves nyt køkken, handikaptoilet og begge mødelokaler får ny belysning, gulvene afhøvles og lakeres. En mindre ændring på præstens konto, nyindkøbte møbler til mødelokalerne og det hele står klart i starten af oktober. Vi inviterer naturligvis alle til besigtigelse senere på efteråret, men kan godt afsløre nu, at lokalerne bliver fine.

 

Slottet/Slotskirken:

I Gråsten er vi lejere af Slotskirken, hvilket gør betingelserne for den daglige drift en smule anderledes. Vi har nærmest ingen rettigheder og efter Slots- og Kulturarvsstyrelsens sidste sparerunde, bliver hver eneste sten vendt. Der har været nogle ydelser, som Slotspersonalet ”altid” har udført – det er slut nu. Vores kirketjenere har altså fået pålagt opgaver, de ikke har haft tidligere. Og vi får indirekte større udgifter. Juletræet i Slotsgården er sparet væk – det skal vi nu finde en løsning på sammen med Handelsstandsforeningen og andre interessenter. Som mange af jer måske har lagt mærke til, har man eksempelvis fået plæneklipperrobotter – også en del af besparelserne på slottet. Lidt trist, at der i den grad skal skæres ind til benet.

I den forgangne periode er der arbejdet med, at få lov til at have bisættelser og begravelser fra Slotskirken. Handlinger, der egentlig stoppede i 1962. Hendes Majestæt Dronning Margrethe har givet tilladelse til, at disse handlinger igen må foregå i Slotskirken undtaget dog, når Kongefamilien residerer.

Der har indtil dato dog kun været 2 begravelser fra Slotskirken, så alle profetierne om trafikkaos i Gråsten er gjort til skamme.

Slots- og Kulturarvsstyrelsen ønsker at renoverer Slotskirken. Et arbejde til ca. 32 mill. Der indgår både rensning af malerier, nyt gulv, rensning og reparation af stukloftet og meget andet. I den forbindelse ønskes også et nyt orgel. Her kommer menighedsrådet ind i billedet, da det er os, der skal søge om fondsmidler og udvælge orglet. Vi har nedsat et orgeludvalg, der indhenter tilbud og samarbejder med Specialisten fra Haderslev Stift, da vores viden slet ikke rækker på orgelområdet.

Midler til orglet er ikke med i det samlede budget for selve renoveringen. Vi forventer, at orglet beløber sig op på ca. 2,5 mill kr. Orglet hører efterfølgende til kirken.

Der er endnu ikke en konkret dato for renoveringens start, så vi venter spændt, da det vil får betydning for alle de kirkelige handlinger fra Slotskirken i en periode.

 

Personale:

Da menighedsrådet er arbejdsgiver for alt personale ved kirke og kirkegårde, undtagen præsterne, er kontaktpersonen en vigtig brik i vores hverdag.

Også på personaleområdet har vi været udfordret, startende med, at Organist Rut Boyschau gik på barsel fra dec. 2009 og næsten et år frem. I den periode havde vi forskellige velvillige afløsere, og vi er dem dybt taknemmelige. Senere røg vi ind i, at 2 medarbejdere fra vores kirkegårde (inkl. Kværs) havde små 900 afspadseringstimer, som skulle afvikles. Det krævede, at alle andre løb en smule stærkere – det var ikke nogle rare måneder, men timerne blev afviklet og vi lavede efterfølgende klare regler for, hvor meget og lidt man kunne optjene. Den situation skal vores kirkegårdsleder ikke stå med igen.

En opsigelse og omrokering af personale har betydet, at vi har dygtige folk på alle kirkegårde.  Man fornemmer en større arbejdsglæde nu end for bare to år siden.

Så kom turen også til kirkesangerområdet; vores kirkesanger i Gråsten, Kristian Møller, sagde op efter mange års ansættelse. Det var vi naturligvis kede af, men begyndte jagten på en ny. Vi fandt hende, hun startede men ak, kærligheden brast og hun flyttede tilbage til København, hvor hun oprindeligt kom fra. Vi påbegyndte altså jagten én gang til. Denne gang skød vi papegøjen; Susanne Holst startede hos os, og hvilken fantastisk stemme vi har fået.

Sideløbende har vores kirkesanger i Adsbøl kæmpet flere kampe med kræften. Men Iver er gjort af et særligt stof, og er kun fraværende af nød. Kære Iver - Du har vores fulde respekt og opbakning.

For at optimere arbejdet og kunne yde en bedre service på Kirkekontoret blev stillingen som sekretær/regnskabsfører ændret i efteråret 2010. Åbningstiderne på kontoret blev udvidet og stillingen lavet om til en kordegnestilling uden kirkelige handlinger. Det betød, at Elsebeth fik flere kompetenceområder, en smule mere i løn, men menighedsrådet blev aflastet og opgaver placeret.

I den forgangne periode har alt personale været på førstehjælpskursus og de vedligeholder nu løbende.

Vi har også besluttet, at Kontaktperson eller formand deltager ved alle personalemøder for at sikre, at alle bliver informeret og hørt.

 

Fælles kirkegårdsbestyrelse:

 

Her i Gråsten var maskin-/og mandskabshuset under opbygning, da vi tiltrådte i de nye råd. Bygningerne stod færdige i 2009.

I Gråsten-Adsbøl-Kværs har vi et samarbejde omkring driften af vore kirkegårde. I opstartsperioden var det en smule svært, at få øje på fordelene især de økonomiske. Det blev ikke gjort lettere af, at vi midt i hele samarbejdsforståelsen fik et nyt regnskabssystem og ændrede momsregler. Overblikket forsvandt midlertidigt eller var i en periode ikke gennemskueligt nok. Det førte naturligvis til en del frustrationer og en masse arbejde for Elsebeth. Som det ser ud nu, er økonomien fin og overskuelig, personalet rokerer efter behov og fordelene absolut til at få øje på. Vi har i denne menighedsrådsperiode arbejdet med Plejeplaner, vi har optegnet vore kirkegårde, så vi ved hvilke områder der bliver ledige inden for en årrække, vi har haft den første muslimske begravelse og der er kommet ændrede regler for opbevaring af gamle gravsten.

Der arbejdes på, at få sat små skilte op på alle bevaringsværdige gravsteder, så man som besøgende kan læse om afdøde.

Vi er denne sommer af provstiet blevet opfordret til, at få lavet en Helhedsplan også kaldet udviklingsplan, så der arbejdes målrettet med både det arkitektoniske og planterelaterede samt at der tages højde for tendenser og udvikling i samfundet. Vi har søgt midler til Helhedsplanen og forventer, at den laves i 2013.

 

Aktiviteter:

Når jeg kigger tilbage på de sidste små 4 år, har vi haft et bredt udbud af aktiviteter; lige fra koncerter, filmkreds, og foredrag til udflugter. Vi har fået et fint samarbejde med Gråsten Ældreklub og Den Dansk/Tyske forening for kirkeligt samarbejde omkring nogle af arrangementerne. Tak til de involverede desangående.

Vi har uddelt julehjælp hvert år til sognets trængende. Vi ændrede på julehjælpen, så frem for at give kontanter til familierne, så får man nu en kurv med madvarer til julen samt et gavekort til boghandleren pr barn.

Vores eget kirkeblad har set dagens lys, fælles med Kværs menighedsråd. Bladet er blevet mødt med nogen kritik. Det har altså ikke været uden omkostninger, men vi har fundet en løsning nu, som vi mener, er til alles bedste. Jeg vil gerne fremhæve, at kirkebladet opsættes af menighedsrådets næstformand, som lægger et kæmpe arbejde i det – og vi sparer ikke så få kroner derved.  Stor tak til Claus Levinsen skal lyde herfra.

I foråret søsatte kirkesanger Susanne Holst det første babysalmesangshold i Slotskirken. Det gik rigtig fint og Susanne fortsætter her i september med et nyt hold.

Noget der også søsættes i år er minikonfirmandhold. Kontaktperson Mogens Hansen og præsterne arbejder på planlægningen nu. Det har været vigtigt for menighedsrådet, at kunne tilbyde minikonfirmandhold og vi glæder os over at kunne give skolebørn muligheden snart.

 

Slutteligt:

Det har været 4 meget spændende og lærerige år. Der har været nogle helt klare ”op–ad-bakken” områder, men når jeg kigger tilbage nu, ser jeg:

At vi er kommet videre på rigtig mange områder og har den udvalgssammensætning, der skal til for at løfte de opgaver der er

At vi har et personale, som har fået en bedre arbejdsplads

At vi har fået et tættere og bedre samarbejde med Kværs menighedsråd, samt Sønderborg Provsti

At vi har konkrete planer for kirkegårdssamarbejdet

At vi har luft til nu og fremadrettet, at tage hul på nye områder

At den frivillige sammenlægning mellem de 2 menighedsråd har været en styrke

 

Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Foråret er på vej og det er kærkommen.

Sneen er helt væk og frem pibler alle forårsbebuderne. Erantisser, vintergækker og andre løgvækster strækker sig mod solen, som forhåbentlig snart viser sig fra den gavmilde side. Langsomt modnes og grønnes alt, snart kan vi se resultatet af de ting vi har plantet og løgene som er lagt.

Vi glædes og varmes.

Her kan drages paralleller til arbejdet i menighedsrådet. At varetage og pleje den kirke vi kender, have respekt for de traditioner og følelser vi har for vores kirke, men samtidig også finde plads til både fornyelse og forandringer, det kræver omtanke, grobund og gode vækstbetingelser!

I den kommende tid vil menighedsrådet have fokus på nogle meget vigtige områder. Dels er planlægningen i gang med en renovering af Gråsten Slotskirke, dels er der forberedelserne til menighedsrådsvalget i efteråret, samt den skærpede opmærksomhed både på økonomi og kirkegangen i den danske folkekirke.

Selve renoveringen af Slotskirken har Slots- og Kulturstyrelsen naturligvis ansvaret for, men vores andel af arbejdet bliver omkring kirkens orgel. Det nuværende orgel ønskes ved renoveringen udskiftet. Dels er det af en noget ældre dato og kvaliteten blevet derefter. Menighedsrådet skal belyse, hvad der er brug for og skaffe midlerne til det!

En anden af forårets store opgave er det kommende menighedsrådsvalg. At informerer om arbejdet i menighedsrådene og formidle, hvor vigtigt det er, at nogen yder en indsats.

Det hænger fint sammen med, at kirkens midler ikke er ubegrænsede og dog skal ingen røre ved, at kirken skal være som den plejer og gerne med flere tilbud end tidligere.

Alt i alt et forår, hvor ærmerne smøges op, udfordringerne tages med tak og hvem ved ? måske kan vi glædes og varmes ved resultaterne.

 

Helle Blindbæk

Formand for Gråsten-Adsbøl menighedsråd

Marts 2012